CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời, cũng là người tổ chức, vận động công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ – công nhân viên và người lao động. Để thực hiện tốt các chức năng trên đòi hỏi tổ chức công đoàn cơ sở ở đơn vị phải mạnh về số lượng và vững về chất lượng. Do vậy, việc phát triển công đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là vấn đề cần thiết hiện nay đối với tổ chức công đoàn.

CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay việc tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật lao động là công tác quan trọng đối với cán bộ công đoàn và người lao động; nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện ổn định sự phát triển của đất nước. Để thực hiện hiệu quả vấn đề này, Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động đã ban hành những quy định sau: Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 (hiệu lực từ 01-01-2013); Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 (hiệu lực từ 01-5-2013); TT soá 180/2012/TT-BTC ngaøy 24-10-2012 Höôùng daãn xöû lyù taøi chính veà chi trôï caáp maát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng taïi doanh nghieäp; TT số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2012 sửa đổi hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc; NĐ số 81/2012/NĐ-CP ngày 8-10-2012 sửa đổi quy định và hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; HD số 238/HD-TLĐ ngày 24-2-2012 Hướng dẫn nhiệm vụ của công đoàn trong quá trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 24-2-2012 về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và đại hội công đoàn việt nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018); Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13-3-2012 kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội xi công đoàn Việt Nam; QĐ số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14-12-2011 về Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn; QĐ số 1071/QĐ-TLĐ ngày 01-9-2011 về Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp ngân sách Công đoàn; HD số 649/HD-TLĐ ngày 29-4-2011 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn; NĐ số 66/2012/NĐ-CP ngày 6-9-2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…

Để giúp các lãnh đạo và cán bộ Công đoàn, các nhà quản lý lao động, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và đông đảo người lao động nắm rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình; Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách

“CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – VAI TRÒ, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Bộ Luật lao động (Có hiệu lưc từ ngày 01-5-2013) và các chính sách mới nhất đối với người lao động;

Phần II. Luật Công đoàn 2013 (có hiệu lực từ ngày 01-01-2013);

Phần III. Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức công đoàn hiện nay;

Phần IV. Một số nội dung, phương pháp cần biết trong công tác công đoàn;

Phần V. Tìm hiểu vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở đối với quan hệ trong lao động;

Phần VI. Quy định mới nhất về công tác tổ chức và nhiệm vụ hoạt động của công đoàn các cấp trong tình hình mới;

Phần VII. Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn các cấp;

Phần VIII. Quy định mới nhất về nội dung, phạm vi thu, chi và quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

Phần IX. Quy định mới về chi tiêu nội bộ và định mức sử dụng tài sản nhà nước trong tổ chức công đoàn;

Phần X. Quy định mới về đánh giá, kỷ luật, khen thưởng trong tổ chức công đoàn.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s