PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DÀNH CHO KẾ TOÁN CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013

Trong hoạt động của doanh nghiệp, kế toán đóng vai trò rất quan trọng. Bởi đây là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý điều hành trong việc thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc phân tích thông tin, số liệu kế toán sẽ là căn cứ quan trọng giúp cho kế toán tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính. Do vậy, việc đổi mới, nâng cao các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay.

Nhằm hỗ trợ các cán bộ kế toán doanh nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu về nghiệp vụ kế toán, nhất là các phương pháp hạch toán kế toán, giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; cập nhật kịp thời những quy định mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản doanh nghiệp; các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ

KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KẾ TOÁN

VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DÀNH CHO KẾ TOÁN CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mới nhất.

Phần thứ hai. Hướng dẫn kê khai thuế và gia hạn nộp thuế năm 2013

Phần thứ ba. Quy định mới nhất về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ tư. Chính sách mới nhất về gia hạn, giảm các khoản thu và quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Sách đã được hệ thống hóa toàn bộ các phương pháp hạch toán kế toán doanh nghiệp theo một trật tự, kết cấu hợp lý thuận tiện cho người sử dụng. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s