37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT

37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT
Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới. Quy định trên được ban hành tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp,đơn vị hành chính sự nghiệp được kiểm toán ,có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.
37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:
Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1- Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1).
Chuẩn mực số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT
Chuẩn mực số 210- Hợp đồng kiểm toán.
Chuẩn mực số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.
Chuẩn mực số 230- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán…. Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày Thông tư có hiệu lực mà đến thời điểm đó trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Thông tư này.
Các chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành”,
Chuẩn mực kiểm toán số 930 “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chuẩn mực kiểm toán số 910 “Công tác soát xét báo cáo tài chính”,
Chuẩn mực kiểm toán số 920 “Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có chuẩn mực mới thay thế.
Để quý cơ quan đơn vị có được bộ sách chuẩn mực kiểm toán nói trên .NXB TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách :
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM
========================

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP 2013

Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

– Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư

– Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

– Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

– Hệ thống sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán

– Hệ thống báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính

– Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản,gồm văn bản mới nhất liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng;quản lý dự án,như: NĐ 15/2013/NĐ-CP ngày 06-02-2013 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định11/2013/NĐ-CP ngày14-01-2013 Về quản lý đầu tư phát triển đô thị;NĐ 03/2013/NĐ-CP ngày 04-01-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NQ số 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; TT 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 Sửa đổi TT số 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;.Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vự đầu tư xây dựng.

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20×28, Giá: 325.000 đ/ cuốn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s