CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013

HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ – CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013

Hoạt động công đoàn cơ sở có tầm quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống, vì vậy việc nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là việc làm hết sức cần thiết.

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013

Nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn cơ sở, giúp cán bộ công đoàn cơsở hiểu rõ những quy định của pháp luật (đặc biệt là Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn mới được Quốc hội thông qua năm 2012) và cc văn bản mới như : Quyết định số 168/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số 169/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý ti chính Cơng đoàn; Quyết định số 170/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn; Quyết định số 171/QĐ –TLĐ ngày 09-01-2013 của Tổng liên đon lao động Việt Nam về việc ban hnh Quy định về thu, chi, quản lý ti chính cơng đồn cơ sở;… CNVCLĐ, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ – CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013”

Cuốn sách có các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất. Bồi dưỡng công tác nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Phần thứ hai. Quy định mới nhất về quản lý tài chính, quản lý ngân sách Công đoàn

Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hcsn trong các đơn vị kế toán Công đoàn

Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội mới nhất

Phần thứ năm. Luật công đoàn – Luật lao động (có hiệu lực năm 2013)

Gía phát hành 325,000đ/1 cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s