HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHƯƠNG TIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước;
Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước;
Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán và kiểm toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);
Phần IV. Quy định mới về chế độ thu, chi và quyết toán kinh khí ngân sách nhà nước;
Phần V. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn sử dụng tài sản nhà nước, phương tiện đi lại và xử phạt hành vi vi phạm;
Phần VI. Quy định mới về quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng ngân sách nhà nước;
Phần VII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi theo các văn bản pháp quy mới nhất)
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s