QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC & CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Phần 1: QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Áp dụng từ 01/6/2013).
Mục 1. Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước.
Mục 2. Cách ghi các chỉ tiêu hợp đồng và TABMIS và danh mục các mẫu cam kết chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước.

Phần 2: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).

Phần 3: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

Phần 4: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH VÀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013.

Phần 5: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ.

Phần 6: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO KINH PHÍ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s