HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2013
Cán bộ, công chức, viên chức luôn được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội . Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới ban hành như: ;Thông Tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24-10-2012 Sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;Nghị Định Số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ;Nghị Định Số 55/2012/NĐ-CP ngày 28-6-2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị Định Số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ;Thông Tư Số 102/2012/TT-BTC ngày 21-6-2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài;
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

PhầnI. Các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật Viên chức

PhầnII. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, nghỉ phép của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Phần III. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội

PhầnIV. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức

PhầnV. Luật Cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành

PhầnVI. Chế độ, chính sách khác;

Phần VII. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức

PhầnVIII. Quy chế bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

PhầnIX. Quy định mới về thi đua khen thương và phòng chống tham nhũng
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

————————–
Cẩm nang công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức
Cẩm nang công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức
Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 1695
Sô lượng:

Nội dung cuốn sách gồm những phần như sau:

Phần 1: Hướng dẫn công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Phần 2: hướng dẫn công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức .

Phần 3: các chuyên đề phục vụ thi nâng ngạch công chức, viên chức năm.

Phần 4: hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với cán bộ công chức, viên chức

Phần 5: hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức.

Sách dày 500 trang khổ 19*27cm giá bìa 325.000 đồng.
====================
CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NGÂN SÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ 2013
CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NGÂN SÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ 2013
Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 2939
Sô lượng:
CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH PHỤC VỤ VIỆC TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013

Việc quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, chi hội thảo, hội nghị, công tác phí, phương tiện đi lại,…trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang là một đòi hỏi cấp thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân,… cập nhật kịp thời những quy định của pháp luật về chế độ, định mức chi tiêu tiếp khách, chi tiêu nội bộ, phương tiện đi lại; những quy định về chế độ quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHỤC VỤ TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI
THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013
Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức đơn vị hành chính sự nghiệp.
A. Chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.
B. Chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước & đơn vị sự nghiệp công.
Mục 2. Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi hội nghị, hội thảo trong các cơ quan Nhà nước.
A. Chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
B. Chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
Mục 3. Quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách Nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG & ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Quy định về chế độ quản lý thu, chi ngân sách qua hệ thống kho bạc Nhà nước.
A. Chế độ tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước.
B. Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước.
C. Quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước.
Mục 2. Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.
Mục 3. Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thị trấn.

Phần 3: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Tra cứu một số tình huống về đấu thầu.
A. Tra cứu tình huống trong đấu thầu.
B. Tra cứu tình huống về lựa chọn nhà thầu.
C. Tra cứu tình huống về hợp đồng trong đấu thầu – Quyền và nghiã vụ các bên trong đấu thầu.
D. Tra cứu tình huống về quản lý hoạt động đấu thầu.
Mục 2. Tra cứu một số tình huống về chế độ đấu thàu, mua sắm tài sản, hàng hóa Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
A. Chế độ đấu thầu mua sắm tài sản Nhằm duy trì hoạt động thường xuyên đơn vị Nhà nước.
B. Chế độ đấu thầu tín phiếu kho bạc tại ngân hàng Nhà nước.
C. Chế độ đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Phần 4: NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.
Mục 1. Quy định chi tiết về bán đầu giá tài sản.
Mục 2. Quy định chi tiết về xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng bán đấu giá tài sản.
Mục 3. Quy định chi tiết về chế độ đấu giá trong một số lĩnh vực thuộc tài sản Nhà nước.
A. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
B. Đấu giá quyền sử dụng đất.

Phần 5: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Tra cứu một số tình huống về tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý.
Mục 2. Tra cứu một số tình huống về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc Xã, Phường, Thị trấn.
Mục 3. Tra cứu một số tình huống về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Mục 4. Tra cứu một số tình huống về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chức dân, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong các đơn vị ngành tòa án nhân dân.

Phần 6: NHỮNG TÌNH HUỐNG CHI TIẾT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.
Mục 1. Tình huống về chế độ quản lý, đầu tư, sử dụng và xử lý tài sản Nhà nước phục vụ hoạt động cơ quan Nhà nước.
A. Đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước.
B. Bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, báo cáo tài sản Nhà nước.
C. Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
D. Sắp xấp lại, xử lý trụ sở làm việc, nhà khách tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Mục 2. Tình huống về tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý.
Mục 3. Tình huống về chế độ quản lý tài sản qúy hiếm và giấy tờ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản.
Mục 4. Tình huống về chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Mục 5. Tình huống về xử lý tài sản và quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng bán tài sản tịch thu, sung qũy của Nhà nước.
A. Xử lý tài sản tịch thu sung qũy Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
B. Quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản Nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung qũy Nhà nước.

Phần 7: CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Tình huống về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của kiểm toán Nhà nước.
A. Thanh tra theo kế hoạch.
B. Thanh tra đột xuất.
Mục 2. Tình huống về quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước.
A. Chuẩn bị kiểm toán.
B. Thực hiện kiểm toán.
C. Kiểm toán ngân sách Bộ ngành.
D. Tra cứu các tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý & sử dụng tài sản Nhà nước.

Phần 8: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Mục 2. Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước.
Mục 3. Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Mục 4. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Phần 9: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s