NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

Những kỹ năng nghiệp vụ quan trọng cần biết đối với cán bộ đoàn thanh niên
NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN

Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển của kinh tế tri thức, Đảng ta khẳng định: Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước đối với công tác thanh niên, để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thanh niên Việt Nam hiện nay, thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật, nhiều nghị quyết, chương trình hành động, quyết định… đã được ban hành.
Nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ôn lại những truyền thống vẻ vang của Đoàn và thanh niên trong quá trình đấu tranh cách mạng những năm qua, rèn luyện các kỹ năng mà thanh niên – đoàn viên thanh niên cần co, cũng như nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, các Bộ ngành và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Thời đại xuất bản cuốn sách “NHỮNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN”.
Cuốn sách bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Phần thứ nhất. Lịch sử phát triển Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Phần thứ hai. Nghiệp vụ và kỹ năng Thanh niên, Đoàn viên Thanh niên cần có
Phần thứ ba. Mẫu văn bản dùng trong công tác Đoàn
Phần thứ tư. Luật Thanh niên, chiến lược phát triển Đoàn Thanh niên
Phần thứ năm. Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động, chế độ chính sách đối với Đoàn Thanh niên và cán bộ Đoàn Thanh niên
Sách dày 480 trang.Gía phát hành 325,000 đ/ 1 cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s