TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – CÔNG KHẢI QUẢN LÝ, XỬ LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC NĂM 2013

 

TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước là một trong những khía cạnh quan trọng và cần thiết của hệ thống pháp luật Việt Nam. Bởi đây là hình thức xử phạt đối với những hành vi sử dụng không đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản Nhà nước. Do đó, ngày 06/9/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2012/NĐ-CP Quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Thời gian qua, để giúp các Bộ, ngành nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản, ngày 05/02/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị cập nhật và nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; các tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng, quản lý tài sản… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:
TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
CÔNG KHAI QUẢN LÝ, XỬ LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH
HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

Phần 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Áp dụng từ 01/7/2013).
Mục 1. Những quy định cơ bản về xử lý vi phạm hành chính.
Mục 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu qủa.
A. Các hình thức xử phạt.
B. Các biện pháp khắc phục hậu qủa.
Mục 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Mục 4. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
A. Thủ tục xử phạt.
B. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
C. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Mục 5. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
A. Các biện pháp xử lý hành chính.
B. Thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
C. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
D. Các quy định khác liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
Mục 6. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
A. Quy định chung về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
B. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn & bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
Mục 7. Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính.
A. Nguyên tắc, hình thức và biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
B. Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Phần 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (Áp dụng từ 22/3/2013).
Mục 1. Hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Mục 2. Hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước.
Mục 3. Hành vi vi phạm hành chính & mức xử phạt trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Phần 3: CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Mục 1. Tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý.
Mục 2. Chế độ quản lý, đầu tư, sử dụng và xử lý tài sản Nhà nước phục vụ hoạt động cơ quan Nhà nước.
A. Đầu tư xây dựng mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước.
B. Bảo dưỡng, sửa chữa thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, báo cáo tài sản Nhà nước.
C. Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
D. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, nhà khách tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Mục 3. Chế độ, quản lý tài sản qúy hiếm & giấy tờ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản.

Phần 4: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Tra cứu các tình huống về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc Xã, Phướng, Thị trấn.
Mục 2. Tra cứu các tình huống về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở lảm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Mục 3. Tra cứu các tình huống về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chức dân, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong các đơn vị ngành tòa án nhân dân.

Phần 5: TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, ĐẦU TƯ, MUA SẮM HÀNG HÓA, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Tra cứu các tình huống về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
A. Tra cứu tình huống trong đấu thầu.
B. Tra cứu tình huống về lựa chọn nhà thầu.
C. Tra cứu tình huống về hợp đồng trong đấu thầu – Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu.
D. Tra cứu tình huống về quản lý hoạt động đấu thầu.
Mục 2. Các tình huống dấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên đơn vị Nhà nước.
Mục 3. Chế độ đấu thầu tín phiếu kho bạc tại ngân hàng Nhà nước.
Mục 4. Chế độ đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.
Mục 5. Các tình huống đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Mục 6. Các tình huống xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Phần 6: CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 7: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QŨY CỦA NHÀ NƯỚC.
Mục 1. Xử lý tài sản tịch thu sung qũy Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Mục 2. Quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản Nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung qũy Nhà nước.

Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

Phần 9: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

  1. Pingback: CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH TRONG CHI TIÊU, MUA SẮM, TIẾP KHÁCH SỬ DỤNG NHÀ Ở, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI, HỘI HỌP, CÔNG TÁC PHÍ | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s